Ref: Prepratomtaler for respektive preparater og EAU Guidelines Male Sexual Disorders (Table 5). www.uroweb.org

Spedra (avanafil) i forhold til andre PDE5-hemmere

Med Spedra (avanafil) trenger du ikke å tenke ”enten eller” når det gjelder tid til effekt og halveringstid. Sildenafil og vardenafil har kort tid til effekt mens tadalafil har litt lenger tild til effekt og en lenger effektvarighet. Spedra har både en kort tid til effekt og lenger halveringstid enn sildenafil og vardenafil.1 Spedra er dessutem svært selektiv for PDE5.

Tid til effekt

Spedra tas ca. 15–30 minutter før seksuell aktivitet.

En post hoc-analyse av en 12-ukers studie med over 640 menn med ED viste at blant pasienter som begynte seksuell aktivitet innen femten minutter etter dosering var 300 forsøk til samleie påbegynt, hvorav 71% ble fullført med Spedra 200 mg og 67% med Spedra 100 mg, sammelignet med 27% fullførte forsøk til samleie med placebo.4

Les mere om denne studien, og andre studier om tid til effekt her.

Halveringstid

Et legemiddels halveringstid er en av flere faktorer som avgjør hvor lenge et legemiddel har effekt. Spedra har en halveringstid som er 6–17 timer 1. Halveringstiden med sildenafil er 2,6–3,7 timer og med vardenafil er den 3,9 timer 8. Tadalafil har lengst halveringstid med 17,5 timer i gjennomsnitt 8.

Les mere om betydningen av halveringstid her.

Langtidsdata

Menn med lett til alvorlig ED, med eller uten diabetes, som deltatt i to tolvukers FAS-III studier ble tilbydd å fortsette behandling med Spedra i en åpen studie som varte i 52 uker.13 Resultatene fra langtidsstudien bekreftet resultatene fra de tidligere FASE-III 12-ukersstudiene.

Les mere om langtidsdata her.

Selektivitet

En viktig forskjell med Spedra i forhold til de tidligere PDE5-hemmerne er den svært høye selektiviteten for PDE5.1,2,3 Forskjeller i selektivitet har innvirkning på uønskede effekter og bivirkninger.

Les mere om selektivitet her.

Tolerabilitet

I det kliniske utviklingsprogrammet, med 2 436 pasienter, var hodepine, rødming og neseteppe de hyppigste bivirkningene med Spedra. Forekomsten av muskelsmerter og synsforstyrrelser var lav.

Ettersom Spedra er svært selektiv for PDE5 er påvirkningen på andre fosfodiesteraser lav i terapeutiske doser.1 En metaanalyse fra 2016 viste en lavere forekomst av typiske PDE5-hemmerbivirkninger med Spedra i forhold til de andre PDE5-hemmerne.3

Les mere om bivirkningsfrekvenser med ulike PDE5-hemmere her.

Pris

Priser hentet i september 2022 fra Legemiddelsok.no (Maks AUP)