Tolerabilitet

I tabellen nedenfor sammenlignes forekomsten av de vanligste bivirkningene med de ulike PDE5-hemmerne, med utgangspunkt i preparatomtalene for respektive PDE5-hemmer. Frekvensene for Spedra gjelder for den maksimale anbefalte dosen på 200 mg.

DE HYPPIGSTE BIVIRKNINGENE MED PDE5-HEMMERE


Tabellen viser forekomst av legemiddelrelaterte bivirkninger slik de blir presentert i preparatomtalene*. Tabellen er publisert i det Europeiske Urologsellskapets behandlingsanbefalinger for ED fra 2017.


Spedra sammenlignet med sildenafil

Det finnes ikke så mange direkte sammenlignende studier mellom ulike PDE5-hemmere. Under 2020 kom resultatene fra en studie i Italia hvor pasienter som gjennomgått unilateral nervesparende prostatektomi ble behandlet enten med Spedra 200 mg eller sildenafil 100 mg, i seks måneder REF. Behandlingen begynte dag 10 etter operasjon og pasientene ble instruert å ta sin PDE5-hemmere ved behov, maksimalt tre tabletter per uke.

Etter seks måneders behandling var det ingen forskjell mellom gruppene for den primære effektvariabelen, IIEF-15. Derimot var det en høyere andel pasienter som hadde avsluttet sin behandling på grunn av bivirkninger med sildenafil 100 mg (9 av 80 pasienter eller 11%), sammenlignet med Spedra 200 mg (0 av 80 pasienter eller 0%). Andelen pasienter som opplevd bivirkninger var også høyere blant dem som fikk sildenafil (16 av 80 eller 20%) sammenlignet med (4 av 80 eller 5%) dem som fikk Spedra.

I diskusjonsdelen av publikasjonen konkluderer forfatterne at den svært høye selektiviteten for PDE5 med Spedra kan være forklaringen til den bedre tolerabiliteten i forhold til sildenafil.15