Tid til effekt

I en studie på 12 uker ble menn med ED (n=646) randomisert til behandling med Spedra 50 mg, 100 mg og 200 mg eller placebo4. Forbedring i ereksjonsevne ble målt med Sexual Encounter Profile (SEP) og med International Index of Erectile Function – Erectile Function Domain score (IIEF-EF). Både SEP2 (evnen til penetrasjon) og SEP3 (fullført samleie) ble registrert. Pasientene ble instruert til å ta tabletten cirka 30 minutter føre seksuell aktivitet og til å registrere tidpunktet for fullført forsøk til penetrasjon og for fullført samleie.

Etter 12 ukers behandling var alle tre doser med avanafil signifikant adskilt (p<0,001) fra placebo med alle av de primære effektvariablene (forandring fra baseline). En post hoc-analyse av antall fullførte forsøk til samleie (SEP3) ble utført ved ulike tidspunkt etter dosering (se nedenfor). Blant pasienter som begynte seksuell aktivitet innen femten minutter etter dosering hadde 300 forsøk til samleie blitt utført hvorav 71% ble fullført med Spedra 200 mg og 67% med Spedra 100 mg og 64% med Spedra 50 mg, sammenlignet med 27% fullførte forsøk til samleie med placebo.

Av de 80 forsøk til samleie som ble utført lenger enn 6 timer etter dosering var andelen fullførte forsøk 83% med 200 mg, 78% med 100 mg og 59% med 50 mg Spedra sammenlignet med 25% fullførte forsøk med placebo.

TIDSINTERVALL FOR FULLFØRTE FORSØK TIL SAMLEIE (SEP 3)4


En post hoc-analyse ble utført for SEP3 ved ulike tidspunkt etter dosering. Signifikansnivåer er ikke redegjort for i publikasjonen.4
Diagrammet viser andel fullførte forsøk til samleie (SEP3) innen ulike tidsintervaller med Spedra 50 mg, 100 mg, 200 mg og med placebo. I den høyre delen av diagrammet vises andel fullførte forsøk til samleie mere enn seks timer etter dosering.


 

Den raskt innsettende effekten med Spedra er også blitt dokumentert i andre studier, hvor pasienter med ED ved diabetes9 og pasienter med ED etter bilateral nervesparande prostatektomi10 vært inkludert. I en studie (TA-501) spesiellt designet for å studere tid til effekt med Spedra 100 mg och 200 mg var Spedra 100 mg signifikant (SEP3) adskilt fra placebo ved 12 minutter og Spedra 200 mg ved 10 minutter etter dosering.12

Kort tid til effekt er viktig for mange ED-pasienter

Behandling med PDE5-hemmere ved ED kan individ- og situasjonstilpasses utifra ulike tider til effekt og effektdurasjon med de forskjellige preparatene.7 I en internasjonal spørreundersøkelse fra 2014 ble 1534 menn i alderen 30 til 75 år spurt om seksuell tidfredshet og egne og partnerens forventninger knyttet til ereksjonsevne samt kunnskap om behandling av ED.11 Blant de spurte var det 1124 menn med ED. Når de ble spurt om passende tid til effekt med ED-behanling mente de fleste (82,6%) at en responstid på omkring 15 minutter var ønskelig (38,1%) eller adekvat (52,5%).

Resten (17,4%) mente at omkring 15 minutter enten var for kort eller for lang tid til effekt.

På spørsmål om passende effektvarighet mente 69% at opptil 6 timers effekt var ønskelig, mens 71% mente at 12 timer eller mer var for lang effektvarighet.

Med enda et preparat på markedet finnes gode muligheter til å velge den PDE5-hemmer som best tilsvarer preferansene for hver enkel pasient.

PREFERANSER (%) OM TID TIL EFFEKT PÅ OMKRING 15 MINUTTER*11


Diagrammet viser svarsfrekvenser blant menn med ED inndelt etter behandlingsstatus. Hyppigste grunner til å foretrekke en tid til effekt på omkring 15 minutter var ”medgir en viss nivå av spontanitet” og ”muliggjør det å kunne raskt imøtegå partnerens ønsker” de vanligste svarene men flere andre alternativ ble også angitt som viktige.4
*Respondentene fikk spørsmålet: Hvor passende synes du følgende tider til effekt (”omkring 15 min”; ”15–30 min”; ”30–60 min”; ”over en time”) være for behandlingen? og fire svarsalternativer (se diagram).