Behandling av ED med Spedra til spesielle pasientpopulasjoner

Spedra er også blitt dokumentert ved behandling av ED hos pasienter med diabetes9 (n=390) og ved ED hos pasienter som gjennomgått bilateral nervesparende prostatektomi10 (n=298).

I begge av disse Fas III-studier ble pasientene randomisert til 12 ukers behandling med Spedra 100 mg, Spedra 200 mg eller placebo.

Diabetes

I diabetesstudien var patientenes gjennomsnittlige IIEF-EF-score etter tolv uker forbedret med 4,8 med 100 mg, og 5,3 med 200 mg , sammenlignet med 1,8 med placebo. Forskjellen var signifikant i forhold til placebo for begge dosene med Spedra.


Bilateral nervesparande prostatektomi

I studien med pasienter som var blitt operert med bilateral nervesparende prostatektomi, var gjennomsnittlig IIEF-EF-score etter tolv ukers behandling, 3,6 (40% forbedring) med 100 mg og 5,2 (55% forbedring) med 200 mg, sammenlignet med 0,1 (1% forbedring) med placebo. Begge dosene var signifikant skilt fra placebo.