Hvorfor avslutter mange ED-pasienter behandlingen?

Det finnes flere forklaringen til hvorfor en stor andel (>40%) av pasientene som har påbegynt behandling med PDE5-hemmere, avslutter behandlingen etter en stund. Vanlige årsaker er at legemidlet ikke lever opp til høye forventninger, at pasientene ikke har råd med behandlingen eller at de opplever plagsomme bivirkninger.5,6

Til tross for et spredt bruk av første generasjonens PDE5-hemmere har det altså fantes begrensninger, og dermed rom til forbedringer, innenfor behandlingen av ED.

I tabellen nedenfor angis to studier hvor pasienter er blitt spurt om årsaker til å ha avsluttet sin behandling med PDE5-hemmer.


 

Diagrammet viser årsaker til at pasienter avsluttet sin behandling med sildenafil5 til venstre respektive sildenafil, tadalafil og vardenafil6 til høyre. I mange tilfeller var det en kombinasjon av flere årsaker. Det totale behandlingstapet varierte mellom 43% og 48,9% i de to studiene med til sammen over 1000 pasienter.